Browsing: กรมปศุสัตว์

อย.จัดช่องทางเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ขออนุญาตนำเข้าวัคซีนลัมปี สกิน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคในสัตว์ และกรณีการระบาดรุนแรง ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ สามารถนำเข้าวัคซีนนี้ได้ ซึ่งในระหว่างเดือน พ.ค.- ก.ค. 64 มีการนำเข้าวัคซีน ลัมปี สกิน แล้วจำนวน 497,000 โด๊ส